Bild 2019-03-18 kl. 10.36

Nybyggnation Haverdal

Hej!
Idag har ni medlemmar fått mail angående nybyggnation i Haverdal.
Kommunen planerar för en bebyggelse med stora två vånings villor vid Skallbergsvägen. Anckerbyns styrelse har framför ett remissvar (se bilaga) där vi protesterar mot detaljplanens generöst tilltagna höjd på ny bebyggelse och att planen inte innehåller någon friyta för lek.

Bild kommer!
                                                                     
                                                           ​​​​​​​-------

Ämne: Samråd Haverdal 27:1 och 18:53
Vi boende i Anckerbyn anser oss i hög grad vara sakägare då vi berörs av ett ev. nybygge på Haverdal 27:1 och 18:53.
Det är inte rimligt att ta bort all parkmark från området som hittills använts frekvent, bl.a. för fotboll på den nuvarande fotbollsplanen.

Man har redan tagit parkmark i anspråk för fastighetsbygge invid Smeavägen, Haverdal 22:1. Ett bevarat litet "parkområde" inom denna plan skulle också ge lite luft och genomblickar i området. Det är inte rimligt att Anckerbyns friyta/bollplan är det enda lekområdet i denna del av Haverdal.

Halmstad kommun har kulturklassat Anckerbyn enligt klass A och angett Anckerbyn som kulturhistoriskt värdefull miljö. "Anläggningen är som helhet av högsta byggnadsminnesklass".
Vi vill försäkra oss om att nybygget inte påverkar boendet i och utsikten från Anckerbyn. De tre husen som planeras närmast Skallbergsvägen är de som mest påverkar vårt område. Dessa hus bör läggas så långt söderut som möjligt, och anslutas mot ny väg i enlighet med samrådets illustrationskarta . Ett prickat markområde med en bredd om minst 20 meter bör förläggas till den norra delen av området. Ett sådant område utan byggnad skulle förstärka grönstråket efter Skallbergsgränd och bort mot skogen i nordost.

Kommunen skriver att utsikten från Anckerbyn inte kommer påverkas, detta stämmer inte. Redan befintlig bebyggelse avskärmar utsikten ned mot bukten och revet. För att minska störningen från Ankerbyn måste högsta tillåtna nockhöjd sänkas med två meter, från +22 till +20 respektive från +21 till +19 och från +20 till +18. Det finns några avskräckande exempel i närområdet där höga sadeltak läggs väst/östlig riktning, för att undvika detta bör det inskrivas i planen att husgavlarna ska vara vända mot söder för att minska husens påverkan. Den högsta tillåtna takvinkeln kan också med fördel sänkas till 35.

Då det i närområdet finns flera fall av fula höjningar av marknivåer bör det inskrivas i planen att befintlig marknivå inte får ändras.

För styrelsen Brf Anckerbyn

Allt gott!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter